Leasing af luksus personbiler

Søgaard Biler tilbyder skræddersyet leasing af varebiler af alle mærker og størrelser samt luksus personbiler


Privatlivspolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Søgaard biler og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Søgaard biler, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: anders@soegaard-biler.dk

Hvis du er kunde / potentiel kunde hos Søgaard biler eller anders@soegaard-biler.dk hvis du handler på vores netbutik, vil dine personoplysninger blive behandlet af Søgaard biler. Det er vigtigt for os at beskytte din ret til privatliv samt dine personoplysninger. Denne politik har til formål at forklare, hvad dine personoplysninger bliver brugt til, hvor de behandles og opbevares, hvordan vi beskytter dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvilke forpligtelser Søgaard biler har som følge af behandlingen af dine personoplysninger.

Søgaard biler, CVR-nr. 38445588, med adresse Elskjærbakken 8, 7800 Skive, er dataansvarlig for den behandling, som beskrives i denne fortrolighedspolitik. Al behandling af personoplysninger hos Søgaard biler sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, inklusiv databeskyttelsesforordningen (“GDPR”).

Når vi anvender udtryk som “personoplysninger”, “behandling”, “dataansvarlig” og “behandling af personoplysninger”, har disse udtryk samme betydning som i GDPR. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder i forbindelse med vores behandling, er du altid velkommen til at kontakte os på anders@soegaard-biler.dk.

Denne fortrolighedspolitik finder anvendelse på behandling af personoplysninger om kunder eller potentielle kunder.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER DER BEHANDLES

1.1 Søgaard biler behandler først og fremmest personoplysninger, som indhentes fra dig i direkte tilknytning med dit køb på vores hjemmeside eller pr. telefon via vores kundeservice.

De personoplysninger, som Søgaard biler indhenter-/bruger fra dig eller genererer, omfatter:

Generel information om dig som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

IP-adresse

Brugergenereret information som f.eks. besøgs- og klikhistorik baseret på anvendelse af vores hjemmesider og andre tjenester via digitale kanaler og øvrige oplysninger, som du fra tid til anden udleverer til os i forskellige sammenhænge.

FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1 For at behandlingen af personoplysninger skal være lovlig i henhold til GDPR, skal der være et sagligt formål og et retsgrundlag. Søgaard biler behandler frem for alt dine personoplysninger for at kunne levere det produkt du har forespurgt. Dette kan indebære, at vi har behov for at kunne identificere og komme i kontakt med dig samt for at kunne fakturere dig og/eller kreditere efter afsluttet proces.

2.2 I visse tilfælde behandles dine personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse som retsgrundlag.

I disse tilfælde er det vores legitime interesse at kunne fremme og pleje vores virksomhed på en formålstjenlig måde samt at kunne udvikle og forbedre vores produkter og tjenester.

Vi kan også have en berettiget interesse i at markedsføre lignende produkter og tjenester via e-mail eller sms, fordi du har et eksisterende kundeforhold hos os. Vi kan endvidere markedsføre produkter over for dig baseret på dit samtykke til det.

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du til enhver tid afmelde dig i henhold til instruktionerne, der fremsendes via e-mail eller ved at kontakte Søgaard biler eller pr. e-mail på anders@soegaard-biler.dk

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger, som er baseret på en legitim interesse.

2.3 Hvis du har givet dit samtykke til det, kan vi sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig på den e-mailadresse, du har oplyst, eller pr. SMS til dit mobilnummer. Formålet med denne behandling er at kunne sende tilbud og markedsføringsmateriale, som vi tror, du kan være interesseret i. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, og du kan til enhver tid tilbagekalde et sådant samtykke ved at følge instruktionerne i det materiale, vi sender til dig, eller ved at kontakte Søgaard biler pr. e-mail på anders@soegaard-biler.dk

HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DINE PERSONOPLYSNINGER

3.1 Hos Søgaard biler opbevarer dine personoplysninger, så længe disse er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet, eller hvis de er nødvendige for at opfylde et andet formål, som ikke er i strid med det formål, hvortil de først blev indsamlet. De oplysninger, som anvendes til at udføre den service eller køb, opbevares i 5 år til brug for regnskaber, garantiforpligtelser og eventuel tilbagekaldelse. Søgaard biler vil dog foretage en udskillelse efter gennemført arbejde for at sikre, at det kun er de oplysninger, der er nødvendige til disse formål, der opbevares. Personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Trafikdata behandles for, at vi skal kunne hjælpe dig, hvis der er mangler i forhold til vores tjenester på hjemmesiden. For at vi kan udvikle vores service ud fra vores kunders behov, opbevarer vi også statistik, der er baseret på disse oplysninger. Disse data opbevares i en dag.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os, opbevarer vi dine oplysninger, så længe dit samtykke er gyldigt, dvs. dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med det formål, du har givet dit samtykke til, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke (hvis det sker på et tidligere tidspunkt).

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Hvis det er nødvendigt, for at vi kan tilbyde vores tjenester, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, som er databehandlere for os. En databehandler er en virksomhed, som behandler personoplysninger på vegne af os og efter vores instrukser, herunder til vores formål. Vi har indgået en skriftlig aftale med alle databehandlere for at sikre, at deres behandling af personoplysninger foregår korrekt og sikkert. Eksempler på modtagere, der vil kunne få indsigt i dine personoplysninger, er:

IT-leverandører, som håndterer drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-systemer.

Web-leverandører, som håndterer drift, support og andre tjenester i forbindelse med vores hjemmeside og E-shop.

HVOR DINE OPLYSNINGER BEHANDLES

Vi stræber altid efter, at dine personoplysninger behandles inden for EU/EØS, og alle vore egne IT-systemer findes inden for EU/EØS. Dine personoplysninger vil dog i visse situationer kunne blive overført til – og behandlet af modtagere i – lande uden for EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personoplysninger med en databehandler, som enten selv eller via en underleverandør er etableret eller opbevarer personoplysninger i et land uden for EU/EØS. Vi vil i disse tilfælde træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. Passende beskyttelsesforanstaltninger omfatter f.eks. godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, bindende virksomhedsinterne regler eller Privacy Shield.

HVORDAN BESKYTTES DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender IT-systemer til at beskytte fortroligheden, retten til privatliv og adgangen til personoplysninger. Vi har truffet særskilte sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (som f.eks. ulovlig adgang, tab, ødelæggelse eller beskadigelse).

DINE RETTIGHEDER

7.1 Indsigtsret og ret til berigtigelse

Du har ret til gratis at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Søgaard biler behandler vedrørende dig. Hvis du vurderer, at nogle af de personoplysninger, som Søgaard biler har om dig, er urigtige, kan du anmode om berigtigelse af disse oplysninger uden unødig forsinkelse.

7.2 Ret til sletning

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end angivet i pkt. 3.1, og Søgaard biler vil i øvrige slette personoplysningerne på den måde, som følger af gældende lovgivning. Du er dog berettiget til at forlange sletning af oplysninger, der er urigtige, eller hvis behandlingen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig. Anmodning om sletning kan også afgives for personoplysninger, hvis behandling er begrundet i en legitim interesse. Bemærk, at Søgaard biler kan have ret til at afvise din anmodning, såfremt der er juridiske forpligtelser, som forhindrer os i umiddelbart at slette visse personoplysninger.

7.3 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling, som er begrundet i en legitim interesse, og du vurderer, at der ikke foreligger legitime grunde. Den behandling hos Søgaard biler, der er begrundet i en legitim interesse, er oplyst ovenfor i pkt. 2.3. Retten til indsigelse indebærer, at du kan anmode Søgaard biler om at undlade behandling begrundet i en legitim interesse. Vores fortsatte behandling af dine personoplysninger forudsætter i så fald, at vi kan fremvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, og rettigheder, eller såfremt det sker for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i nedenstående tilfælde.

Såfremt du anfægter rigtigheden af personoplysningerne.

Såfremt behandlingen af personoplysningerne er ulovlig, og du vælger begrænsning af behandlingen i stedet for sletning.

Hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de tidligere er behandlet, men du har brug for dem for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Såfremt du har gjort indsigelse mod vores behandling, kan behandlingen begrænses, mens det kontrolleres, hvorvidt vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Begrænsning af behandling indebærer, at personoplysningerne fortsat opbevares, men ikke behandles yderligere af Søgaard biler uden dit samtykke, med mindre det er med henblik, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.5 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til Søgaard biler, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, når behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt og behandlingen foretages automatisk.

7.6 Ret til at tilbagekalde samtykke

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Når du tilbagekalder dit samtykke, ophører den behandling, som samtykket er baseret på, og de personoplysninger, som er indsamlet på dette grundlag, slettes, forudsat at de ikke er nødvendige til et andet formål, hvortil Søgaard biler er berettiget til at behandle dine personoplysninger. Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der ligger forud for dette tidspunkt.

7.7 Udøvelse af dine rettigheder

Såfremt du vil udnytte nogle eller flere af dine rettigheder i henhold til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte os på anders@soegaard-biler.dk. Vi ser gerne, at du kontakter os skriftligt, således at vi bedre kan sikre, at vi ikke udleverer dine personoplysninger til de forkerte. Med samme begrundelse vil vi kunne bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere information, inden du kan udøve dine rettigheder.

KONTAKT:

Adresse:

Rævevej 18, 7800 Skive

Mobil:

+45 2142 15 01